29. تير 1397 - 15:42   |   کد مطلب: 7065
امام جمعه شهر قهاوند گفت: امام هشتم خودبعنوان یکی ازقله های امامت وهدایت دردفاع ازاندیشه وفرهنگ امامت ورهبری کارنامه ای درخشان وبی نظیرداشته اند و امروزهم اگرمواظبت نشود انحراف از مسیرولایت می تواند صدمات جبران ناپذیری به نظام وکشورواردنماید.

به گزارش پایگاه خبری جهادپرس، حجت السلام حاج حسین محققی در خطبه های نماز وحدتبخش جمعه شهر قهاوند بیان داشت: ازبزرگترین وخطرناکترین انحرافات درجامعه اسلامی انحراف ازمسیرامامت وولایت می باشدآنچه برسراسلام ومسلمین بعدازپیامبرآمدبخاطرنشناختن جایگاه امامت وانحراف ازخط امامت بودکه تبعات ناگوارش هنوزهم ادامه دارد

وی گفت: امام هشتم خودبعنوان یکی ازقله های امامت وهدایت دردفاع ازاندیشه وفرهنگ امامت ورهبری کارنامه ای درخشان وبی نظیرداشته اند امروزهم اگرمواظبت نشودانحراف ازمسیرولایت می تواندصدمات جبران ناپذیری به نظام وکشورواردنماید.

امام جمعه شهر قهاوند گفت: امروزجماعتی معلوم الحال به اسم نقد به راحتی دراعتقادمردم به رهبری وکارآمدی ولایت تشکیک ایجادمی کنند درحالی که شخصیت های مطرح دنیااعتراف می کنندتاایران ازچنین رهبری برخورداراست دشمنان نظام به اهداف خودنخواهندرسید نقدهمراه باحرمت شکنی وتضعیف رهبری که نتیجه ای جزتضعیف نظام وکشورنداردکجایش نقداست؟

وی گفت: امروزاگردرحوزه هایی چون اقتصادومعیشت مردم مشکل وجوددارد فقط وفقط برای اینست که مسئولان وتصمیم سازان درآن عرصه هابه رهنمودهاوهشدارهای رهبری توجه ننموده اند

ودشمن نیزازهمین خلأکمال بهره برداری راکرده است امروزنبایدبه خاطراشتباهی که دیگران مرتکب شده اندرهبری مقصرجلوه داده شود

وی افزود: امروز درشناخت جامعه نسبت به رهبری درحکومت دینی وشیوه اداره جامعه توسط ولی فقیه ضعف هایی وجوددارد که دشمن سوء استفاده می کند بایددرارتقاء معرفت جامعه نسبت به معنی ومفهوم رهبری درحکومت دینی کاروتلاش مضاعف صورت گیرد

وی بیان داشت: تاچنین باوری درذهن جامعه شکل نگیردکه بارتشخیص وانتخاب مردم واشتباه مسئولان رابایدرهبری به دوش بکشد بهترین وکم هزینه ترین راه برای اداره جامعه  بالابردن سطح آگاهی وبصیرت مردم درانتخاب صحیح مسئولان وبرای کنترل مدیران دخالت ومشارکت ومطالبه مردم می باشد وگرنه رهبری بایدعناصرناسالم وناکارآمدراتحمل وبرای رشدمردم تلاش نماید سخنرانیهای متعددرهبری هم کارکرداصلیش روشنگری ورشدفهم وشم سیاسی مردم می باشد

دیدگاه شما

آخرین اخبار