نمایش 1 - 2 از 2
مهاجرت جوانان قهاوندی از روستا به شهر باعث کاهش رشد جمعیت و درمواردی موجب خالی از سکنه شدن برخی از روستاهای قهاوند و افزایش سالخوردگی گشته است .
10/20/1395 - 10:55
روستاهای منطقه قهاوند با وجود داشتن مساجد از وجود روحانی محروم مانده اند .
05/28/1394 - 13:15
اشتراک در روستا