نمایش 1 - 1 از 1
مهاجرت جوانان قهاوندی از روستا به شهر باعث کاهش رشد جمعیت و درمواردی موجب خالی از سکنه شدن برخی از روستاهای قهاوند و افزایش سالخوردگی گشته است .
10/20/1395 - 10:55
اشتراک در مهاجرت