نمایش 1 - 3 از 3
مهاجرت جوانان قهاوندی از روستا به شهر باعث کاهش رشد جمعیت و درمواردی موجب خالی از سکنه شدن برخی از روستاهای قهاوند و افزایش سالخوردگی گشته است .
10/20/1395 - 10:55
بیکاری می تواند سرآغاز مسیر انحرافی برای یک جوان در منطقه باشد.
06/22/1394 - 08:37
بی تفاوتی وسکوت مسئولین در برخورد و ارائه راهکارهای اساسی وپیشگیرانه با خریدو فروش واستعمال مواد مخدر در ملا عام و درورودی شهر جای بسی تامل دارد.!!!!!!
11/28/1393 - 12:53
اشتراک در جوانان